پرونده ویژه

نیت در امر به معروف

لطفا در مورد نیت امر به معروف و نهی از منکر توضیح بدید، یعنی نیت قرب خدا شرط بر صحت امر به معروف نیس...